Ministerstwo Sprawiedliwości

Opracowanie integralnego modelu zarządzania ryzykiem w strukturze wymagań Kontroli zarządczej w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce. Wdrożenie oprogramowania e-risk. Data projektu: 2011 Wyzwanie: Weryfikacja przyjętych w sądach powszechnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych dot. modeli Kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia integralnego systemu zarządzania ryzykiem. Co zrobiliśmy: Przeprowadzono działania mające…

Colian SA

Wdrożenie narzędzia informatycznego e-risk wspierającego proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Data projektu: 2012 Wyzwanie: Opracowanie innowacyjnego modelu zarządzania ryzykiem w ramach grupy kapitałowej, który miał się stać podstawą analizy ryzyka strategicznego. Co zrobiono: Opracowano rozwiązania z zakresu modelu zarządzania ryzykiem opartego o najpopularniejszy model w tym zakresie COSO II. Wszystkie prace projektowe od samego…

Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem narzędzia informatycznego e-risk Data projektu: 2012 Wyzwanie: Analiza aktualnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie modernizacji modelu zarządzania ryzykiem. Co zrobiono: Przeprojektowano rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych uczestników procesu zarządzania ryzykiem w spółce. W ramach przeprowadzonego…

Urząd Miasta Lublin

Wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem oprogramowania e-risk Data projektu: 2011 Wyzwanie: Praktyczne zastosowanie wymagań zawartych w kontroli zarządczą zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzenie po raz pierwszy procesu zarządzania ryzykiem z zaangażowaniem wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin. Co zrobiliśmy: We wstępnym etapie projektu przeprowadzono…

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Dostawa narzędzi, wdrożenie i doradztwo w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w PSE S.A. Data projektu: 2013 Wyzwanie: Analiza i konfiguracja bazy danych oprogramowania zgodnie z techniką analityczną wykorzystywaną przez operatora w zarządzaniu ryzykiem. Zaprojektowanie rozwiązania, analiza możliwych usprawnień opracowanego rozwiązania oraz implementacja zebranych informacji o ryzyku do narzędzia e-risk. Co zrobiliśmy: We wstępnym etapie projektu…

Ministerstwo Zdrowia

Wdrożenia systemu kontroli zarządczej oraz analiza ryzyka w opraciu o standardy kontroli zarządczej i model COSO II z wykorzystaniem e-risk Data projektu: 2011 Wyzwanie: Zbadanie aktualnie stosowanych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej oraz późniejsze opracowanie spójnego systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem; implementacja rozwiązań informatycznych umożliwiających sprawowanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zgodnie…

Totalizator Sportowy SA

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007 z wykorzystaniem oprogramowania e-risk Data projektu: 2013 Wyzwanie: Głównym celem realizacji projektu było zapenienie bezpieczeństwa informacji w działalności operacyjnej oraz przygotowanie Totalizatora Sportowego, aby był gotowy do przeprowadzenia certyfikacji z normy PN-ISO/IEC 27001. Co zrobiono: przeprowadzono audyt wstępny z bezpieczeństwa informacji w organizacji,…

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z wykorzystaniem oprogramowania e-risk Data projektu: 2011 Wyzwanie: Wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie związane jest z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadzenie koncepcji kontroli zarządczej umożliwia zweryfikowanie aktualnego stanu zarządzania i podjęcie koniecznych działań w celu…

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zaimplementowanie rozwiązania Minitestwa Sportu i Turystyki z zakresu zarządzania ryzykiem w oprogramowaniu e-risk Data projektu: 2011 Wyzwanie: Badanie rozwiązania Ministerstwa z zakresu zarządzania ryzykiem w celu optymalnego jego skonfigurowania w narzędziu e-risk . Właściwe zaangażowanie kierownictwa w poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem z użyciem oprogramowania e-risk. Co zrobiono: Przygotowano wymagania potrzebne do skonfigurowania e-risk w…

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem wraz wdrożeniem e-risk w ramach kontroli zarządczej Ministerestwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Data projektu: 2011 Wyzwanie: Badania nad zasadnością aktualnie stosowanych rozwiązań w MNiSW z zakresu zarządzania ryzykiem w kontekście kontroli zarządczej oraz możliwości wprowadzenia usprawnień, wzmacniających efektywniejsze zaangażowanie kierownictwa i pracowników w proces zarządzania ryzykiem. Co zrobiono: Wdrożone rozwiązania poparte…

Urząd Marszałkowski w Opolu

Wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w oparciu o wymagania ustawy o finansach publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Data projektu: 2011 Wyzwanie: Głównym celem realizowanego projektu było zoptymalizowanie funkcjonującego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej, a także wdrożenie skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem. Jako jeden z kluczowych elementów realizowanego projektu przyjęto zbudowanie kompetencji kadry…

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Modyfikacja systemu zarządzania ryzykiem w ARP S.A. z wykorzystaniem e-risk Data projektu: 2011 Wyzwanie: Głównym wyzwaniem w ramach realizowanego projektu było dostosowanie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem do wytycznych normy ISO 31000, wymagań wewnętrznych organizacji oraz wymagań rynkowych. Celem nadrzędnym było zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem i usprawnienie raportowania w zakresie ryzyk na przestrzeni całej organizacji.…

Centrum Nauki Kopernik

Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania procesami w Centrum Nauki Kopernik. Wdrożenie oprogramowania e-risk. Data projektu: 2012 Wyzwanie: Mając na uwadze potrzebę skutecznej i efektywnej realizację misji Centrum Nauki Kopernik oraz przyjętych celów strategicznych, niezbędnym stało się zapewnienie powtarzalnej jakości we wszystkich obszarach istotnych z punktu widzenia zarządzania organizacją. W tym celu podjęto…

Amica Wronki

Amica Wronki SA – Case Study – Zarządzanie ryzykiem Optymalizacja systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o model COSO II i ISO 31000 oraz wdrozenie narzędzia e-risk wspierającego proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Amica Wronki S.A. Data projektu: 2013 Wyzwanie: Podstawowym założeniem realizowanego projektu było dokonanie optymalizacji funkcjonujących rozwiązań w zakresie zarządzania ryzkiem pod kątem zwiększenia…