Zaktualizowana w sierpniu 2009 roku Ustawa o finansach publicznych nie tylko wskazuje na wagę systemowego podejścia do ryzyka, ale przede wszystkim zobowiązuje jednostki administracji publicznej do wprowadzenia mechanizmów kontroli zarządczej, zapewniających zarządzanie ryzykami, na jakie narażona jest organizacja.

W ramach ustawy szczególną uwagę zwrócono zarówno na rolę i zakres działania audytu wewnętrznego, jak i komitetu audytu – dokument w tym zakresie wskazuje między innymi na konieczność uwzględniania analizy ryzyka przy planowaniu audytów oraz rolę i odpowiedzialność komitetu audytu zarówno w zakresie identyfikacji ryzyk, jak i oceny skuteczności środków kontroli zarządczej. Ustawa zwraca również uwagę na konieczność przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, co nieodłącznie kojarzy z się systemami antykorupcyjnymi i antydefraudacyjnymi.

W ramach wdrożenia kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych duży nacisk kładzie się także na wprowadzenie zarządzania ryzykiem w całej organizacji w odniesieniu do jej celów. Ten element dla wielu organizacji okazuje się być problemem – brak szczegółowych wskazówek, dotyczących wdrożenia, czy możliwej do przyjęcia metodyki, a także fachowej literatury w tym zakresie na pewno nie stanowi ułatwienia. Z drugiej strony Minister Finansów w komunikacie nr 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej powołuje się bezpośrednio na model zarządzania ryzykiem COSO II, jako ten, który powinien zostać wykorzystany przez organizację w zakresie kontroli zarządczej.

Pobierz demo już dzisiaj

Demo oprogramowania

Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 61 646 81 40

Poznaj pozostałe moduły.

Image ALT

Moduł ryzyko

Oferujemy unikalne sprawdzone rozwiązania w oparciu o ponad 250 projektów w zakresie ryzyka.

Image ALT

Moduł ankiety

Bez optymalnie działającej technologii, trudno wyobrazić sobie dzisiejsze zarządzanie organizacją.

Image ALT

Moduł Zdarzenia

Unikalna metodologia oraz własne narzędzia  wspomagające monitorowanie organizacji.

Image ALT

Moduł Raporty

System sprawnego komunikowania i dynamicznego informowania o zmianach i zagrożeniach w organizacji.