Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem wraz wdrożeniem e-risk w ramach kontroli zarządczej Ministerestwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Badania nad zasadnością aktualnie stosowanych rozwiązań w MNiSW z zakresu zarządzania ryzykiem w kontekście kontroli zarządczej oraz możliwości wprowadzenia usprawnień, wzmacniających efektywniejsze zaangażowanie kierownictwa i pracowników w proces zarządzania ryzykiem.

Co zrobiono:

Wdrożone rozwiązania poparte były międzynarodowymi standardami zarządzania ryzykiem: COSO II i ISO 31000 oraz narzędziem informatycznym e-risk. Elementy te pozwoliły uskutecznić przepływ informacji o ryzykach zagrażających realizacji celów operacyjnych i strategicznych MNiSW, w tym ryzyk o charakterze korupcyjnym. W oprogramowaniu e-risk zaimplementowano metodykę oceny ryzyka z uwzględnieniem hierarchii realizowanych przez Ministerstwo celów.

Indywidualne warsztaty z kierownictwem poszczególnych obszarów umożliwiły zbudowanie mapy ryzyka dla całego Ministerstwa. Stopień zagrożenia realizacji poszczególnych celów był podstawą do opracowania zasadnej reakcji na ryzyko.

Korzyści:

Przeprowadzona analiza i wypracowane na jej podstawie nowe założenia pozwoliły na zoptymalizowanie procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie. Nowe rozwiązanie umożliwiło pełniejsze spojrzenie i przeanalizowanie sytuacji Ministerstwa w kontekście ryzyka operacyjnego i korupcyjnego.

Kadra kierownicza weszła w posiadanie efektywnego narzędzia do zarządzania ryzykiem. W skutek informatyzacji procesu zarządzania ryzykiem otrzymano informację zarządczą niezbędną do sprawowania efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w swoim obszarze.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Ustawa o finansach publicznych

  • Analiza ekspercka

  • COSO II

  • ISO 31000

  • e-risk

Wybrane projekty