Wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z wykorzystaniem oprogramowania e-risk

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie związane jest z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadzenie koncepcji kontroli zarządczej umożliwia zweryfikowanie aktualnego stanu zarządzania i podjęcie koniecznych działań w celu uzupełnienia systemu o brakujące elementy. W celu zapewnienia skuteczności i efektywności działalności Uniwersytetu niezbędne stało się zbudowanie modelu zarządzania, który umożliwiłby stałe dokonywanie oceny Uczelni pod kątem zdolności do osiągania wyznaczonych celów.

Co zrobiono:

W ramach projektu objęto zakresem:

 • opracowanie koncepcji systemu kontroli zarządczej dostosowanej do specyfiki działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

 • przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej Uniwersytetu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

 • przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników oprogramowania Risk Manager z zakresu jego funkcjonalności,

 • przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka,

 • opracowanie planów postępowania z kluczowymi zagrożeniami,

 • podsumowanie zrealizowanych prac w formie raportu oraz prezentacji dla Władz Uczelni wraz z zaleceniami dotyczącymi efektywnego funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.

Korzyści:

Ustanowienie skutecznego i efektywnego Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie stanowi bardzo ważny element zarządzania organizacją. Do korzyści związanych z wdrożeniem systemu zaliczyć można:

 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów,

 • zmniejszenie częstotliwości występowania negatywnych zdarzeń,

 • zmniejszenie strat wywołanych materializacją ryzyk, poprzez odpowiednie przygotowanie organizacji,

 • usprawnienie przepływu informacji.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • COSO II

 • ISO 31000

 • Risk Manager i Risk Portal

 • analiza ekspercka

 • burza mózgów

 • ankiety

 • moderowane warsztaty

 • doradztwo

Wybrane projekty